Waardering en onkosten

Vrijwillig is onbezoldigd
Zowel de begeleiders van de activiteiten, als de gastvrouwen/mannen als de bestuursleden van HCB doen het werk geheel belangeloos, maar die inzet is niet helemaal vrijblijvend. Zowel vrijwilliger als organisatie hebben bepaalde verwachtingen alsook zorgplicht, die neergelegd is in een vrijwilligersovereenkomst.

Voor vrijwilligers is een verzekering afgesloten.

Commercie
HCB is een vrijwilligersorganisatie van en voor Boxtelse senioren. Dat betekent dat er geen commerciële activiteiten plaats vinden:

 1. Activiteiten en/of werkzaamheden in het hobbycentrum van commerciële aard of voor commerciële doeleinden zijn voor een ieder verboden.
 2. Het in serie vervaardigen van werkstukken waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze niet bestemd zijn voor persoonlijk gebruik, is niet toegestaan.

Waardering
Een vrijwilligersorganisatie met hart voor de vrijwilligers besteedt expliciet aandacht aan de immateriële aspecten van de organisatie. Een vrijwilliger moet zich thuis voelen en zich gewaardeerd weten. Samen werken aan een goede en veilige sfeer is dus uitermate belangrijk.

HCB brengt de waardering – naast de vrijwilligersovereenkomst – o.a. tot uiting in:

 1. Een vrijwilligersbijeenkomst aan het begin van de zomer, met een hapje en een drankje;
 2. Een vrijwilligersbijeenkomst in de kerstperiode, waarbij alle vrijwilligers een leuke attentie ontvangen;
 3. Een leuke attentie voor de vrijwilliger bij het afscheid;
 4. Twee maal per jaar een overlegbijeenkomst met vrijwilligers en bestuur waarin de ontwikkeling van HCB aan de orde komt, en waar vrijwilligers hun wensen en opmerkingen kenbaar kunnen maken;
 5. Een vrijwilligersportal op de website;
 6. Alle vrijwilligers zijn vrijgesteld van het betalen voor koffie/thee.

Vergoeding van onkosten gemaakt voor HCB
Voor de vrijwilligers kunnen financiële regelingen worden getroffen voor gemaakte kosten. Te denken valt aan opleidingen, literatuur, workshops en bijzondere kosten.

Door vrijwilligers daadwerkelijk gemaakte onkosten voor het uitoefenen van de activiteit kunnen worden gedeclareerd bij de penningmeester.

Reiskosten
Vrijwilligers die buiten Boxtel wonen, komen in aanmerking voor een reiskostenvergoeding.

De reiskostenvergoeding wordt vastgesteld in overleg met het bestuur van HCB.
Daarvoor gelden de volgende uitgangspunten:

 1. De kortste route – te bepalen via routeplanner van de ANWB– is uitgangspunt en bepalend voor het aantal kilometers heen en terug;
 2. Op het totaal aantal km. heen- en terugreis wordt 5 km in mindering gebracht. Vrijwilligers die in Boxtel wonen, ontvangen immers voor hun reiskosten geen vergoeding;
 3. De prijs per kilometer is vastgesteld op 0,19 cent en is gekoppeld aan de hoogte van de belastingvrije vergoeding van de belastingdienst;
 4. Wanneer sprake is van een doorlopende activiteit wordt uitgegaan van 40 bijeenkomsten; de betaling vindt in 12 maandelijkse termijnen plaats;
 5. Wanneer sprake is van een kortlopende activiteit wordt het werkelijke aantal bijeenkomsten berekend; de betaling vindt, na declaratie, plaats na afloop van de activiteit;
 6. Reiskosten die in overleg worden gemaakt ten behoeve van de activiteit/taak naar een bestemming buiten Boxtel mogen gedeclareerd worden tegen dezelfde condities als genoemd onder “bestuursleden”.

Reiskosten Bestuursleden
Bestuursleden mogen hun reiskosten declareren, indien zij, na overleg, voor HCB op pad gaan buiten de gemeente Boxtel.

Uitgangspunten:

 1. De kortste route – te bepalen via routeplanner – is uitgangspunt en bepalend voor het aantal kilometers heen en terug;
 2. De prijs per kilometer is vastgesteld op 0,19 cent en is gekoppeld aan de hoogte van de belastingvrije vergoeding van de belastingdienst;
 3. Werkelijke parkeerkosten kunnen worden gedeclareerd, liefst onder overlegging van kwitantie/bankafschrift;
 4. Binnen een week na de gemaakte kosten worden deze gedeclareerd bij de penningmeester.
Terug naar Home