Huisregels

Voor bestuur, vrijwilligers en gebruikers gelden de volgende huisregels.

 Definities

 1. Hobby Centrum Boxtel, verder te noemen HC-B
 2. Definities: Vrijwilligers zijn leden van het bestuur, de teamleiders, commissieleden en beheerders.
 3. Deelnemers zijn al diegene die daadwerkelijk deelnemen aan hobby activiteiten.

Huisregels

 1. Deelname:
  1. Deelnemen aan het hobbycentrum is mogelijk voor mensen vanaf 50 jaar.
  2. In uitzonderlijke gevallen, naar oordeel van het bestuur, kan hiervan worden afgeweken. Voor bestuursleden, teamleiders, beheerders en commissieleden wordt geen leeftijdsgrens gehanteerd.
  3. In de stichting HC-B zijn twee organisatiedelen ondergebracht. Eén deel dat zich bezig houdt met alle zaken die een relatie hebben met ambachtelijke hobby’s en een ander deel dat verantwoordelijk is voor de afdeling bewegen. Beide delen zijn evenredig vertegenwoordigd in het stichtingsbestuur.
  4. Bij een wachtlijst hebben inwoners van de gemeente Boxtel voorrang.
  5. Aanmelding geschiedt door invullen en ondertekenen van het aanmeldingsformulier. Daarna ontvangt de deelnemer informatie over het HC-B en de nota. Jaarlijks wordt door het stichtingsbestuur de hoogte van de deelnemersbijdrage vastgesteld. Betaling geschiedt vooraf voor een kalenderjaar of het restant van het kalenderjaar, te tellen in volle maanden. Voor cursussen zal een aparte regeling opgesteld worden, afhankelijk van de cursus.
  6. De periode waarin activiteiten plaatsvinden loopt van 1 januari tot 31 december.
  7. Het retourneren, geheel- of gedeeltelijk, van de deelnemersbijdrage, bijv. door ziekte, ongeval of voortijdige beëindiging van het lidmaatschap, is niet mogelijk.
 2. Toegang:
  1. De toegang tot de activiteiten in het HC-B is uitsluitend voor deelnemers die contributie betalen.
  2. Het meenemen van andere personen voor het uitvoeren van activiteiten, of het helpen daarbij, is niet toegestaan. Voor begeleiding van deelnemers met een fysieke beperking kan uiteraard een uitzondering worden gemaakt!
  3. Het HC-B is geen cursuscentrum maar een ontmoetingscentrum waar het gezamenlijk uitoefenen van hobby’s de doelstelling is.
  4. Het HC-B staat open voor geïnteresseerden en is te bezoeken tijdens de hobby-activiteiten. Teamleiders en/of beheerders houden toezicht.
 3. Aansprakelijkheid:
  1. De Stichting Hobby Centrum Boxtel(HC-B) is niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook als men gebruik maakt van de voorzieningen in ruimste zin. Het aanwezig zijn in de locatie van het HC-B geschiedt op eigen risico.
  2. De stichting HC-B is niet aansprakelijk voor vermissing of diefstal van goederen. Dit geldt ook voor de ruimte direct rondom het gebouw.
 4. Veiligheid:
  1. Het HC-B hecht veel belang aan veiligheid.
  2. Voorschriften dienaangaande gelden voor iedereen en dienen stipt in acht te worden genomen. Aanwijzingen van de dagelijkse leiding(teamleider/beheerder) en of begeleiders dienen altijd te worden opgevolgd, in het bijzonder bij calamiteiten. Bij een calamiteit waarbij brandweer, politie of ambulance personeel is ingezet heeft het opvolgen van hun opdrachten de hoogst voorrang.
  3. Deelnemers met lichamelijke klachten of beperkingen worden geacht met de teamleider of met de beheerder te overleggen of het werken met of aan bepaalde machines verantwoord is.
 5. Brandveiligheid
  1. Omdat in het HC-B diverse activiteiten naast elkaar kunnen worden beoefend moeten de deelnemers zich voortdurend bewust zijn van de risico’s op het ontstaan van brand. Met name bij het werken met brandbare materialen en in het bijzonder met brandbare vloeistoffen is voorzichtigheid geboden. Om die reden zijn een aantal beheersmaatregelen genomen.
  2. Bij het opstellen van de machines en werkbanken is rekening gehouden met de (brand)veiligheidsaspecten. De inrichting is vastgelegd op een plattegrond en mag zonder toestemming van het bestuur en de brandweer niet worden veranderd.
  3. Roken is verboden in het HC-B.
  4. Bij het werken met brandbare materialen mag geen open vuur worden gebruikt.
  5. Het werken met brandbare vloeistoffen zoveel mogelijk vermijden.
  6. Als met brandbare vloeistoffen wordt gewerkt moet er goed worden geventileerd en mag er geen open vuur of vonkvormend gereedschap worden gebruikt.
  7. De hobbygroepen hout- en metaal bewerken mogen alleen onder voorwaarden, gelijktijdig gebruik maken van de ruimte.
  8. Bij laswerkzaamheden en werkzaamheden met vonkvormend gereedschap wordt gebruik gemaakt van schermen en wordt de ruimte waar deze werkzaamheden plaatsvinden afgeschermd.
  9. Las werkzaamheden en werkzaamheden met vonkvormende gereedschappen worden 15 minuten voor het verlaten van de werkruimte gestaakt.
  10. Alle elektrische gereedschappen worden minimaal 1x per kalenderjaar gecontroleerd op veiligheid. Bij (tussentijdse)constatering van een defect wordt het gereedschap direct buiten gebruik gesteld en pas na herstel weer in gebruik genomen.
  11. Na het beëindigen van een activiteit wordt de gebruikte ruimte schoongemaakt.
  12. Brandbare materialen worden opgeborgen in de daarvoor bestemde opslagruimte.
 6. Commercie:
  1. Activiteiten en/of werkzaamheden op het hobbycentrum van commerciële aard of voor commerciële doeleinden zijn voor een ieder verboden.
  2. Het in serie vervaardigen van werkstukken waarvan in redelijkheid kan worden aangenomen dat deze niet bestemd zijn voor persoonlijk gebruik is niet toegestaan.
 7. Omgangsvormen:
  1. Bij het HC-B wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met alle deelnemers.
  2. Waar verschillende personen bezig zijn met hun hobby is het vanzelfsprekend en noodzakelijk, dat men elkaar helpt, respecteert en vertrouwd.
  3. De activiteitenkalender geeft aan wanneer welke toegestane activiteit plaats kan vinden. Meerder activiteiten tegelijkertijd is alleen mogelijk met toestemming (teamleider /beheerder / bestuur).
  4. Machines en gereedschappen, eigendom van het HC-B of in bruikleen afgestaan, worden na gebruik door de deelnemers schoon gemaakt. Overtollige materialen en afval worden direct opgeruimd. Voltooide werkstukken worden zo spoedig mogelijk meegenomen.
  5. Machines en gereedschappen, eigendom van het HC-B, mogen uitsluitend met toestemming van de teamleider mee naar huis genomen worden. En alleen in zeer speciale situaties.
  6. Meegebracht eigen gereedschap valt niet onder de verantwoording van het HC-B.
  7. De dagelijkse leiding (beheerder/teamleider/en bestuursleden) is bevoegd een deelnemer de toegang tot het hobbycentrum te ontzeggen bij het niet nakomen van de regels of anderszins onacceptabel gedrag.
  8. De besluiten van het bestuur dienen gerespecteerd te worden door een ieder.Interne beleidszaken – discussie punten – of persoonsgebonden kenmerken mogen niet naar buiten worden gebracht.
  9. Alle vrijwilligers (leden van het bestuur, de teamleiders, commissieleden en beheerders) zijn vrijgesteld voor het betalen voor koffie/thee.
  10. De deelnemersbijdrage wordt ruim voorafgaand aan het kalenderjaar (lopend van 1 januari t/m 31 december) vastgesteld. Dit geld voor het lidmaatschap en deelname aan één hobby. Voor elke volgende hobby zal ieder deelnemer € 60,- (tarief 2016) betalen. Per jaar kan dit bedrag geïndexeerd worden.
  11. Personen die eenmalig meedoen aan een activiteit (de zgn. wachtlijst deelnemers) betalen € 5,- indien zij nog geen deelnemer zijn en € 3,- indien zij reeds ingeschreven zijn als deelnemer.
  12. Deelnemers die deelnemen aan een activiteit van bepaalde duur betalen een voor die specifieke gelegenheid door het bestuur bepaalde bijdrage.
  13. Deelnemers die willen beschikken over externe expertise, bijvoorbeeld bij een workshop of die een specifieke  vakbekwame begeleider  wensen verdelen de kosten van deze inhuurkracht onderling.
  14. Deelnemers betalen hun eigen materialen/ingrediënten.
  15. Deelnemers van de hobby boetseren betalen een bijdrage aan de energiekosten (oven).
  16. Voor de vrijwilligers kunnen financiële regelingen worden getroffen voor gemaakte kosten. Te denken valt aan opleidingen, literatuur, workshops en bijzondere kosten.
 8.  Communicatie:
  1. Minimaal 2x per jaar vindt een gezamenlijke team(vrijwilligers) vergadering plaats op locatie.
  2. 10 x per jaar vindt een bestuursvergadering plaats.
  3. Vrijwilligers kunnen schriftelijk vragen indienen of spreektijd aanvragen voor de bestuursvergaderingen.
  4. Voor aanvang van het nieuwe seizoen wordt het aanbod van hobby’s vastgesteld. Bij geen volledige bezetting van het centrum kan tussentijds een nieuwe hobby aangeboden worden.
  5. Regelmatig zal een digitale nieuwsbrief aan de vrijwilligers worden verstrekt. Deze zal ook op de website van het HC-B te vinden zijn.
  6. 2x per jaar zal een nieuwsbrief aan een ieder worden verstrekt, bij voorkeur digitaal.
  7. Algemene voorlichting en berichtgeving die van belang is voor de deelnemers van het HC-B zal te vinden zijn op de website. Alle foto’s en andere berichten worden onder verantwoording van het bestuur gemaakt. De eindverantwoordelijkheid voor de keuze van teksten en foto’s ligt bij de webmaster.
  8. Jaarlijks wordt, zo mogelijk, een Nieuwjaarsborrel georganiseerd.
  9. Deelnemers en vrijwilligers mogen alleen met toestemming van het bestuur opdrachten van derden aanvaarden.
  10. Het bestuur zal te allen tijde rekening houden met de wensen en voorkeuren van de deelnemers. Meedenken wordt als zeer positief ervaren.
  11. Door de hobbygroepen kunnen zo nodig eigen spelregels worden afgesproken, voor zover zij niet strijdig zijn met de uitgangspunten van het bestuur.
 1. Slot bepalingen:
  1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur van het HC-B gemeente Boxtel.

Opgemaakt te Boxtel d.d.  4 januari 2016